Điều khoản sử dụng tại nhà cái SODO66 online

điều khoản sử dụng
Điều khoản sử dụng tại nhà cái SODO66 online hàng đầu thị trường

Điều khoản sử dụng và Điều kiện này áp dụng cho việc cung cấp các dịch vụ được nêu chi tiết trong phần thông tin dịch vụ của SODO66 nhà cái chúng tôi. Công ty chúng tôi đã đăng ký theo địa chỉ: 90A Hồ Văn Huê, Phường 9, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam(chúng tôi hoặc chúng tôi) để người mua dịch vụ (bạn).

Điều khoản sử dụng về các bản thỏa thuận

Bạn được coi là đã chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện này khi bạn chấp nhận báo giá của chúng tôi hoặc kể từ ngày thực hiện bất kỳ dịch vụ nào (tùy theo điều kiện nào xảy ra trước đó) và các điều khoản và Điều kiện này cũng như  thông tin của chúng tôi là toàn bộ các thông tin thỏa thuận  của chúng tôi.

Bạn thừa nhận rằng bạn không dựa vào bất kỳ tuyên bố, lời hứa hoặc đại diện nào được thực hiện hoặc đưa ra bởi hoặc thay mặt chúng tôi. Các Điều kiện này áp dụng cho Hợp đồng để loại trừ bất kỳ điều khoản nào khác mà bạn cố gắng áp đặt hoặc kết hợp, hoặc được ngụ ý bởi thương mại, tập quán, thông lệ hoặc quá trình giao dịch.

Thời gian làm việc tại nhà cái SODO66 

“Ngày làm việc” có nghĩa là bất kỳ ngày nào khác ngoài Thứ Bảy, Chủ nhật hoặc ngày lễ của ngân hàng. Giờ hoạt động bình thường là từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 9:00 – 17:30 theo giờ Vương quốc Anh, trừ các Ngày lễ của Ngân hàng Vương quốc Anh.

Các tiêu đề trong các Điều khoản và Điều kiện này chỉ nhằm mục đích thuận tiện và không ảnh hưởng đến việc giải thích chúng.

Điều khoản dịch vụ tại nhà cái SODO66

Chúng tôi đảm bảo rằng chúng tôi sẽ sử dụng kỹ năng và sự quan tâm hợp lý trong việc thực hiện Dịch vụ tuân thủ báo giá, bao gồm mọi thông số kỹ thuật ở tất cả các khía cạnh quan trọng. Chúng tôi có thể thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với Dịch vụ cần thiết để tuân thủ mọi luật hiện hành hoặc yêu cầu an toàn và chúng tôi sẽ thông báo cho bạn nếu điều này là cần thiết.

Chúng tôi sẽ sử dụng những nỗ lực hợp lý của mình để hoàn thành việc thực hiện Dịch vụ trong thời gian đã thỏa thuận hoặc như được nêu trong báo giá; tuy nhiên, thời gian sẽ không phải là điều cốt yếu trong việc thực hiện các nghĩa vụ của chúng tôi.

Tất cả các Điều khoản và Điều kiện này áp dụng cho việc cung cấp bất kỳ sản phẩm nào cũng như thông tin về dịch vụ nào trừ khi chúng tôi có quy định khác. 

Bạn phải có được bất kỳ quyền, sự đồng ý, giấy phép nào hoặc bằng cách khác mà chúng tôi cần và phải cấp cho chúng tôi quyền truy cập vào bất kỳ và tất cả thông tin, tài liệu, tài sản có liên quan và bất kỳ vấn đề nào khác mà chúng tôi cần để cung cấp Dịch vụ. Điều này bao gồm tên và địa chỉ đầy đủ của công ty, số VAT nếu có liên quan của bên đặt phòng.

Nếu bạn không tuân thủ điều khoản 10, chúng tôi có thể chấm dứt Dịch vụ.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự chậm trễ hoặc không cung cấp Dịch vụ nào nếu điều này là do bạn không tuân thủ các quy định của phần này (Nghĩa vụ của bạn).

Điều khoản về dịch vụ nạp rút tiền tại nhà cái SODO66

Phí (Phí) cho Dịch vụ được nêu trong báo giá và đề cập đến thông tin liên lạc với giám đốc điều hành bán hàng (qua email).

Bạn phải thanh toán cho chúng tôi cho bất kỳ dịch vụ bổ sung nào do chúng tôi cung cấp mà không được chỉ định trong báo giá theo tỷ lệ hàng giờ hiện hành, hiện hành của chúng tôi có hiệu lực tại thời điểm thực hiện hoặc tỷ lệ khác có thể được thỏa thuận giữa chúng tôi. Các quy định của khoản 14 cũng áp dụng cho các dịch vụ bổ sung này.

Phí không bao gồm bất kỳ VAT hiện hành nào và các loại thuế hoặc phí khác do bất kỳ cơ quan có thẩm quyền nào áp đặt hoặc tính phí.

VAT sẽ được áp dụng cho tất cả các khoản phí trừ khi có thể cung cấp tài liệu thích hợp để chứng minh VAT không được áp dụng. Điều này sẽ bao gồm nhưng không giới hạn ở tên doanh nghiệp, địa chỉ doanh nghiệp.

Điều khoản về quyền chỉnh sửa và sửa đổi 

Chúng tôi có thể rút lại, hủy bỏ hoặc sửa đổi báo giá nếu báo giá đó không được bạn chấp nhận hoặc nếu Dịch vụ chưa bắt đầu trong vòng 1 ngày kể từ ngày báo giá (trừ khi báo giá đã được rút lại).

Chúng tôi hoặc bạn có thể hủy đơn đặt hàng vì bất kỳ lý do gì trước khi bạn chấp nhận (hoặc từ chối) báo giá.

Nếu bạn muốn sửa đổi bất kỳ chi tiết nào của Dịch vụ, bạn phải thông báo cho chúng tôi bằng văn bản càng sớm càng tốt. Chúng tôi sẽ nỗ lực hợp lý để thực hiện bất kỳ thay đổi cần thiết nào và chi phí bổ sung sẽ được bao gồm trong Phí và được lập hóa đơn cho bạn.

Kết luận 

Trên đây là các thông tin về các trường hợp nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi, bao gồm cả các trường hợp được nêu trong điều khoản bên dưới. Các trường hợp nằm ngoài tầm kiểm soát của một bên), chúng tôi phải thực hiện bất kỳ thay đổi nào trong Dịch vụ hoặc cách chúng được cung cấp, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn ngay lập tức. Chúng tôi sẽ sử dụng những nỗ lực hợp lý để giữ bất kỳ thay đổi nào như vậy ở mức tối thiểu.